Algemene Voorwaarden Surfivor of the Fittest

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Surfivor of the Fittest en op iedere tussen Surfivor of the Fittest en deelnemer tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Stichting Surfivor. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het inschrijven van een team of het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Surfivor of the Fittest behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Surfivor of the Fittest erkend.

1.4 Surfivor of the Fittest garandeert dat het geleverde product en/of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Deelname Surfivor of the Fittest

2.1 Deelname aan de Surfivor of the Fittest is voor iedereen toegankelijk. Deelnemen geschiedt op eigen risico. Surfivor of the Fittest is op geen enkele manier aansprakelijk voor het oplopen van blessures of andere fysieke beperkingen.

2.2 Het ontvangen van het aanmeldticket is de bevestiging van aanmelding.


2.3 Het aanmeldticket kan niet worden doorverkocht aan derden en is persoonsgebonden.

2.4 Bij annulering restitueert Surfivor of the Fittest geen deelnamegelden.

2.5 Alle op de internetsite genoemde datums zijn indicatief. Aan de genoemde datums kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Wanneer de Surfivor of the Fittest bepaalt de eventdatum te verplaatsen, worden er geen deelnamegelden gerestitueerd.

2.6 Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming van hun ouders te hebben om deel te mogen nemen aan Surfivor of the Fittest.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s. Er wordt over de deelname gelden geen BTW berekend, omdat deze een donatie zijn aan Stichting Surfivor.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien u deelneemt aan Surfivor of the Fittest, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Surfivor of the Fittest. Surfivor of the Fittest houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Surfivor of the Fittest respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Persoonlijke gegevens zoals e-mailadres en naam zullen slechts worden gebruikt voor communicatiedoeleinden. 6 Maanden na afloop van het evenement zullen de gegevens verwijderd worden.

5. Portretrecht

5.1 Het gebruik van het portret van deelnemers door de organisatie van Surfivor of the Fittest is beperkt tot het gebruik in verband met de promotie, publiciteit of uitleg over Surfivor of the Fittest (evenals de functies en voordelen hiervan) alsook voor archivering en historische gegevens. Gebruik is ook na beëindiging van deze overeenkomst toegestaan.

5.2 Surfivor of the Fittest verplicht zich ervoor te zorgen dat het gebruik van het portret van een deelnemer niet de indruk wekt dat sporter een bepaald product of een service anderszins Surfivor of the Fittest aanprijst en/of dat een individuele relatie tussen Surfivor of the Fittest en deelnemer wordt gesuggereerd, tenzij anders in een individuele overeenkomst is overeengekomen. Surfivor of the Fittest verplicht zich ervoor te zorgen dat een Surfivor of the Fittest sponsor die het portret van deelnemer wil gebruiken, dit relateert aan sponsoring van Surfivor of the Fittest.

6. Fotografie en video

6.1 Toeschouwers, deelnemers, bezoekers en gasten mogen te allen tijde beeldmateriaal (foto en video) niet dupliceren, verspreiden, streamen voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de organisatie.

7. Overmacht

7.1 Surfivor of the Fittest is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Surfivor of the Fittest alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Surfivor of the Fittest behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Surfivor of the FIttest gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Surfivor of the Fittest is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door deelname aan Surfivor of the Fittest.

8.2 Deelname aan Surfivor of the Fittest is op eigen risico.

8.3 Als deelnemer van Surfivor of the Fittest vrijwaar je alle betrokken personen zoals staff, judges, instructeurs, managers, eigenaren, verkopende partijen, eigenaren van de materialen, mededeelnemers en locatie (hierna genoemd als “ontheven personen”) van enige aansprakelijkheid, claims of eisen ten gevolge van oorzaken of gevolgen die je kan hebben zoals verwondingen, invaliditeit, overlijden of schade als gevolg van mijn deelname aan Surfivor of the Fittest inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de nalatigheid van de “betrokken personen”

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Surfivor of the Fittest en deelnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland kennis, tenzij Surfivor of the Fittest er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de deelnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Datum: 24-06-2019