Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Door inschrijving bij Crossfit Den Helder verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Bij minderjarigen (onder de 18 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Lessen

 1. CrossFit Den Helder behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag Crossfit Den Helder de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. CrossFit Den Helder behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Den Helder te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Den Helder te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 2. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
 3. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Opzeggingen dienen per e-mail en via het portaal SportBit te worden ingediend.
 5. Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail en via portaal SportBit te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuw gekozen datum ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Betalingstermijn / Incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Den Helder eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Den Helder heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Den Helder.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. CrossFit Den Helder en/of haar leiding en CrossFit trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. CrossFit Den Helder en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
 3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer zal CrossFit Den Helder en/of haar leiding en CrossFit trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 6 – Huisregels

 1. De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Den Helder gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Den Helder gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. CrossFit Den Helder verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Den Helder zijn opgenomen. CrossFit Den Helder en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Den Helder te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Den Helder kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Den Helder beoordeeld en beslist.
 2. CrossFit Den Helder behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.